ALGEMENE VOORWAARDEN DINZ BV

Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Dinz BV. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgeldig, indien en voor zover Dinz BV die afwijking schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 2 Definities
In deze Algemene voorwaarden gelden de volgende definities:
Dinz BV: ieder natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van of onder verantwoordelijkheid van Dinz BV in het kader van de uitoefening van zijn beroep een opdracht met een opdrachtgever overeenkomt.
Opdracht: Het verrichten van diensten op het gebied van de advisering, ontwikkeling, ondersteuning, verkoop, implementatie, levering en onderhoud van concepten, modules en/of automatiseringsoplossingen.
Opdrachtgever: De opdrachtgever welke een verzoek tot advisering, ontwikkeling, ondersteuning, verkoop, implementatie, levering modules en onderhoud van concepten, modules en/of automatiseringsoplossingen inbrengt bij Dinz BV.
Opdrachtgevertarief: Het tarief dat Dinz BV aan de opdrachtgever in rekening brengt per dag(deel) of opdracht of module zoals overeengekomen en eventueel nadien aangepast conform opdracht en voorwaarden.
Software: de levering en installatie van software van Dinz wordt vastgelegd in de licentie -en gebruikersovereenkomst en zijn onlosmakelijk verbonden met de algemene voorwaarden.

Artikel 3 Vrijblijvendheid offertes.
Alle offertes van Dinz BV zijn vrijblijvend. In licentie en gebruikersovereenkomst staan de afspraken met betrekking tot aanschaf, gebruik, opzegging en betaling van de modules. Bestelling in webshop vallen onder deze overeenkomst en afspraken.

Artikel 4 Duur van de opdracht De opdracht/module kan worden aangegaan:
• Voor een vastgestelde tijd; of
• Voor een bepaalde periode met een objectief beschreven ‘einde gebeurtenis’; of
• Voor onbepaalde tijd.

Artikel 5 Opzegging opdracht
De opdracht voor bepaalde tijd kan door beide partijen niet tussentijds worden opgezegd, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat tussentijdse opzegging is toegestaan. Zorg In Natura (ZIN) is gelijk aan overeenkomst met ZVW of WMO of Wlz financierder. De opdracht voor onbepaalde tijd kan door beide partijen tussentijds, alleen schriftelijk, worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

Artikel 6 Einde van de opdracht
De opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege:
• Door het verstrijken van de vastgestelde tijd;
• Doordat zich een objectief beschreven ‘einde gebeurtenis’ voordoet als aangegeven in art.4.
De opdracht voor onbepaalde tijd eindigt na opzegtermijn van 1 kalendermaand, gerekend vanaf de datum poststempel/maildatum ontvangst van het verzoek tot opzegging.

Artikel 7 Beperking aansprakelijkheid
De opdrachtgever verstrekt aan Dinz BV ten goede trouw alle inlichtingen betrekking hebbende op de betreffende opdracht/module over zijn onderneming. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het overnemen van de adviezen, de besluitvorming daaromtrent, voldoen aan wet- en regelgeving en de uitvoering daarvan.
Dinz BV is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht/ module voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van zorgvuldigheid, deskundigheid of het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen of managementtaken in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Dinz BV voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Alle aansprakelijkheden met betrekking tot de software, de inhoud, de werking, continuïteit, service en onderhoud van de software staan beschreven in de licentie en gebruikersovereenkomst.
Bij opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan een half jaar, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het ontvangen honorarium over de laatste 6 maanden. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een periode van 3 maanden na het ontdekken van de schade of einde van de opdracht te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 8 Opdrachtgevertarief
In de bevestiging van de opdracht tot advisering, ontwikkeling, ondersteuning, verkoop, implementatie en onderhoud van concepten en/of automatiseringsoplossingen zal de afspraak rondom het opdrachtgevertarief zijn vastgelegd. Indien gedurende de looptijd van de opdracht substantiële wijzigingen van de inhoud van de opdracht optreden, kan een verhoging van het opdrachtgevertarief, na overleg en schriftelijke bevestiging, doorgevoerd worden. De tarieven voor software levering worden bij aanschaf webshop/offerte/intakeformulier vastgesteld, geaccepteerd en ondertekend. Alle tariefafspraken zijn excl. btw.

Artikel 9 Betaling en gevolgen wanbetaling
De opdrachtgever is te allen tijde gehouden elke door Dinz BV ingediende nota voor uitgevoerde opdrachten te voldoen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. Software via de webshop gaat via automatisch incasso. Software via offerte gaat via maandelijkse facturatie, tenzij anderszins afgesproken. Uitsluitend betalingen aan Dinz BV zelf werken bevrijdend. Indien een nota van Dinz BV niet binnen 14 dagen na factuurdatum is betaald, is de opdrachtgever vanaf dan zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
De in het bezit van Dinz BV zijnde kopie van de door Dinz BV verzonden nota geldt als volledig bewijs van de verschuldigdheid der rente en de dag, waarop de renteberekening begint.
Reclames omtrent enige nota moeten binnen zeven kalenderdagen na de dag van de verzending van de nota schriftelijk bij Dinz BV zijn ingediend. De bewijslast betreffende tijdige indiening van de reclame rust op de opdrachtgever. Na deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen en heeft de opdrachtgever zijn recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie ook verleend - komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10 Strekking voorwaarden
Indien een of meer bepalingen van de opdracht of deze Algemene Voorwaarden niet rechtsgeldig blijken te zijn of rechtens niet blijken te kunnen worden toegepast, zullen de opdracht en de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht blijven. De bepalingen, die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de vervangen bepalingen, zodanig dat die vervangende bepalingen wel rechtsgeldig zijn.

Artikel 11 Arbitrage
De Opdrachtgever kan alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen partijen waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn voorleggen aan een Geschillencommissie. Een verzoek daartoe dient schriftelijk en met redenen omkleed bij Dinz BV te worden ingediend.
De geschillencommissie bestaat uit 3 leden:
• 1 lid benoemd door de opdrachtgever;
• 1 lid benoemd door Dinz BV;
• 1 lid door de twee gezamenlijk benoemd derde lid, die tevens de functie van onafhankelijk voorzitter vervult. Deze Geschillencommissie beoordeelt het geschil en geeft een bindend advies aan Dinz BV en aan de opdrachtgever.

Handelsregister KvK 53738586.