Aangedragen wijzigingen Zorgverzekeringswet

9 april 2019

Minister Bruins biedt de Tweede Kamer een Voorstel tot wijziging van de Zorgverzekeringswet aan waarin de verzekerden meer invloed krijgen op de zorgverzekeraar. Hieronder volgen wat belangrijke punten uit de nota's voor het wetsvoorstel. ‘Stemmen met de voeten’ wat verzekerden al wel kunnen, namelijk overstappen naar een andere zorgverzekeraar, is niet voldoende. Dit kan maar één keer per jaar en wordt vaak niet gezien van feedback waardoor er geen verbeteringen optreden bij de zorgverzekeraars. De Zorgverzekeringswet zou daarom moeten voorzien in en wijze waarop klanten meningen en wensen kunnen uiten zodat zorgverzekeraars hun beleid hierop aan kunnen passen. Er wordt in het voorstel aangegeven dat verzekerden meer inspraak krijgen en dat helder is op welke vlakken zij hun inspraak kunnen uitoefenen.

De noodzaak komt voort uit een aantal geconstateerde verbeterpunten uit de huidige praktijk:

 • Zo is er behoefte aan meer dialoog tussen individuele verzekerden en zorgverzekeraars over onderwerpen die verzekerden direct raken;
 • Is het niet helder welke middelen verzekerden hebben om invloed uit te oefenen op beleid van zorgverzekeraars;
 • Bestaande leden- en verzekerdenraden hebben niet de middelen om hun bevoegdheden uit te oefenen en vormen niet altijd een goede afspiegeling van de verzekerdenpopulatie;
 • Bevindingen vanuit de leden- en verzekerdenraden worden niet of nauwelijks aan de achterban teruggekoppeld;
 • Bestaande leden- en verzekerdenraden hebben vaak weinig invloed op het zorginkoopbeleid omdat zij niet of te laat betrokken worden.


 • Het nieuwe wetsvoorstel verstevigd de positie van zowel de inspraak van de individuele verzekerden als de vertegenwoordiging van verzekerden. Zo worden er een aantal eisen gesteld aan de wijze waarop verzekerden invloed hebben op het beleid van zorgverzekeraars.

  Ook zal de leden- en verzekerdenraden aan een aantal nieuwe eisen moeten voldoen. Zo moet het een betere afspiegeling zijn van de klanten van de zorgverzekeraar qua leeftijd en opleidingsniveau. Tegelijkertijd krijgen zij ook meer rechten en mogen zijn meebeslissen over het inkoopbeleid van wijzigingen hierin. Echter, een deel van het inspraakbeleid blijft in te vullen door de zorgverzekeraars zelf.

  Voor de brief van Minister Bruins en de aanvullende nota’s aangaande invulling van het Wetsvoorstel kunt u vinden op de site van de Rijksoverheid.

  Terug