Eindejaarsnieuwsbrief 2020

9 december 2020

Het einde van 2020 in zicht. Het is een bijzonder jaar geweest waarin we veel aanpassingsvermorgen hebben moeten laten zien. We hopen dat je je er goed doorheen hebt weten te slaan! 
Hopelijk heeft het komende jaar positieve veranderingen in petto. In ieder geval zijn er genoeg ontwikkelingen in aanloop. In deze laatste nieuwsbrief van het jaar brengen we je hiervan op de hoogte:

 • Berichtenverkeer tijdelijk buiten gebruik i.v.m. migratie iStandaarden

 • Wijzigingen rondom de iStandaarden 3.0

 • Pilot Dinz Web: nieuwe interface (universal)

 • Dinz Web tip

 • Vakbod FNV wil CAO voor de hele zorgsector

 • COVID-19 stimuleert verdere verschuiving zorg naar thuis

 • Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19

 • Training: De rol van verzorgenden en verpleegkundigen binnen het verpleegkundig proces

 • Nieuws van onze website: ontwikkelingen Wlz en financiele gezondheid jeugdzorg

Berichtenverkeer tijdelijk buiten gebruik i.v.m. migratie iStandaarden


VECOZO berichtenverkeer iWmo/iJw per 30 maart 2021 (versie 2.4 naar 3.0)
 
Op 4 januari 2021 wordt de nieuwe standaard van iWmo/iJw in gebruik genomen. Er is een landelijk draaiboek vastgesteld waarin is vastgelegd tot op welke data en tijden berichten nog verzonden kunnen worden in de oude standaard. De data die voor jou als zorgaanbieder van belang zijn staan hieronder.
 
 Maandag 21 december 23:00 uur  Einde aanlevering 303-berichten
 Woensdag 30 december 17:00 uur  Einde aanlevering 305/307/315-berichten
 Woensdag 30 december 17:00 uur  Einde ontvangst 301-berichten
 Donderdag 31 december 13:00 uur  Einde ontvangst 304/306/308/316-berichten
 Maandag 4 januari 13:00 uur  Start iWmo/iJw berichten versie 3.0
 
Declaraties 303
De Declaraties (303) kun je dus indienen tot uiterlijk woensdag maandag 21 december 23.00 uur. Tussen 21 december 23.00 uur en 4 januari 13.00 uur kun je geen nieuwe declaraties verzenden naar de Gemeenten.

Toewijzingen 301
Vanaf de genoemde momenten kun je de betreffende berichten niet meer verzenden en zal de gemeente ook geen berichten meer versturen
 
We verwachten maandag 4 januari vanaf 13:00 uur het berichtenverkeer stap-voor-stap vrij te geven.
Je wordt hiervan op de hoogte gehouden in de Dinz Web Meldingen.

Wijzigingen rondom de iStandaarden 3.0


Op dit moment kunnen zorgaanbieders middels een 315 bericht de gemeente vragen om een toewijzing. Dit is een Verzoek om Toewijzing (VOT). In dit proces gaat het een en ander veranderen. Hieronder gaan we daar nader op in.
 
Vanaf 1-1-2021 is het “verzoek” proces opgesplitst in twee stromen:

 • Verzoek Om Toewijzing: Een cliënt die geen toewijzing (meer) heeft vanuit de gemeente

 • Verzoek Om Wijziging: Een cliënt die reeds een toewijzing vanuit de gemeente heeft en deze is nog geldig

In de eerste situatie blijft de Verzoek Om Toewijzing (315 - VOT) van kracht. De tweede situatie is nieuw. De zorgaanbieder heeft al een toewijzing voor de cliënt, maar wil deze wijzigen. Zo’n wijziging kan zijn meer of minder zorg van het type dat op dit moment geleverd wordt, maar ook een toevoeging van een nieuw zorgproduct. Dit wordt daarom het Verzoek Om Wijziging (VOW) genoemd.
 
Een ander verschil tussen een VOT en een VOW is de informatie die verzonden wordt. In een 315 VOT bericht stuurt de zorgaanbieder enkel die producten op die zij wil gaan leveren. In het geval van een VOW dient de zorgaanbieder ook de huidige toewijzingen op te sturen. Dit komt omdat de gemeente in dat geval het totaalpakket aan te leveren zorg wil kunnen beoordelen. Hierdoor kent een VOW-bericht een andere opbouw. Er is dan ook een nieuw type bericht hiervoor in het leven geroepen, de 317.
 
Daar alle zorg opgestuurd moet worden, kunnen er 3 situaties ontstaan voor toewijzingen:

 • Een bestaande toewijzing dient gewijzigd te worden

 • Een nieuw product moet toegevoegd worden aan de huidige set van toewijzingen

 • Een bestaande toewijzing kan ongewijzigd gelaten worden

Deze laatste kan uiteraard alleen in combinatie met een van de andere twee omdat er anders niets zou veranderen en dus geen reden zou zijn om een verzoek te versturen. Ongewijzigde toewijzingen dienen echter wel meegezonden te worden in het verzoek, zodat de gemeente het totaalpakket aan geleverde zorg kan beoordelen.

Pilot Dinz Web: nieuwe interface (universal)


Enkele weken geleden zijn we gestart met de pilot met een aantal gebruikers van Dinz Web. Deze groep gebruikers maakt nu gebruik van de geheel vernieuwde interface van Dinz Web. Alle schermen in Dinz Web zijn anders opgebouwd, de functionaliteiten blijven echter gelijk zoals je gewend bent.
Zo is het welbekende lint bovenin verdwenen en zijn alle acties, bijvoorbeeld wijzigen en opslaan, verwerkt in het scherm zelf. Ook is het aantal tabjes flink teruggebracht en worden ze op een meer overzichtelijke manier weergegeven. Schermen zijn anders opgebouwd zodat de informatie op een scherm op een meer logische wijze wordt getoond.
Uit deze pilotgroep komt een aantal verbeterpunten die we verwerken in de komende versies van de nieuwe interface. Begin volgend jaar gaan we de nieuwe interface beschikbaar stellen aan meer gebruikers.
We houden je op de hoogte!

Dinz Web tip

Jaaroverzicht maken van declaraties

 


Een jaaroverzicht van de declaraties is op te vragen via: Administratie > Administratie > Declaraties.

Selecteer de berichtenstroom door op het betreffende tabblad te klikken. Bijvoorbeeld Zvw of Wmo.

Met de optie Filteren (bovenin het lint) kan een bepaalde periode worden gefilterd, en/of een specifieke zorgverzekeraar of gemeente.

Van deze gegevens kan een overzicht worden gemaakt via de optie Exporteren.

Vakbond FNV wil een CAO voor de hele zorgsector


Vakbond FNV wil dat er één cao en een grotere pot met geld komt voor alle 1 miljoen zorgmedewerkers in Nederland. Doel is onder andere om een beter loopbaanperspectief voor de medewerkers te creëren evenals minder concurrentie tussen zorgbranches onderling. Ze willen de CAO Ziekenhuizen hierbij als uitgangspunt aanhouden en de hele keten hierin betrekken. Van arts tot schoonmaker en van laborant tot administratieve ondersteuning. Al deze spelers zijn nodig om goede zorg te kunnen leveren en dienen daarom meegenomen te worden in de CAO. 
Tevens is de hoop dat met een algemene CAO de sector aantrekkelijker wordt voor jongeren. De komende decennia zijn er namelijk 700.000 nieuwe zorgprofessionals nodig. Er moeten dus nieuwe krachten aangetroken worden, evenals het belangrijk is om huidige zorgprofessionals te behouden.
FNV pleit voor een verhoging van de loonschalen. De inhaalslag van dit jaar is niet genoeg. Zij kijken naar het Kabinet om actie te ondernemen.

Lees verder op de website van Medical Facts die hierover schreef.

COVID-19 stimuleert verdere verschuiving zorg naar thuis


Om coronapatiënten vervroegd te kunnen ontslaan uit het ziekenhuis wordt in Amsterdam zorg op afstand toegepast door huisartsen. Zij ontfermen zich over de patiënten door eens per dag met ze te beeldbellen om te informeren naar saturatiewaarden en conditie. Voorwaarde is dat er nog iemand anders in huis woont en dat de patiënt zelf het aandurft. 

Vervolgactie is dat de praktijkverpleegkundige handelingen thuis bij de patiënt uitvoert op aansturen van de huisarts. Dit vergroot het besef dat handelingen die nu op afdelingen en poliklinieken van het ziekenhuis worden uitgeboerd ook thuis bij de patiënt plaats kunnen vinden. Ondersteuning van technologische middelen om de patiënt thuis te monitoren maken dit mogelijk. 

Al met al zal dit experiment mogelijk leiden tot meer verpleegkundige handelingen die bij de patiënt thuis uitgevoerd kunnen worden. Ook binnen de oncologie wordt hier al mee gewerkt en 24% van de patiënten geeft aan voorkeur te hebben voor thuisbehandeling.

Lees het uitgebreide artikel op TVZ direct.

Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19


De zorgbonus die door zorginstellingen aangevraagd kan worden voor zorgprofessionals die zich hebben ingezet de afgelopen periode moet aangemerkt worden als eindheffingsbestanddeel. Dit betekent ook dat de bonus niet wordt meegerekend als middel bij de beoordeling van het rechts op bijstand/Tozo/Bbz evenals voor de IOAW en IOAZ. Ook uitkeringen als de ZW, WAO en Wajong worden niet verrekend met de zorgbonus. De bonus werkt alleen wel door in het in aanmerking te nemen vermogen voor de huur- en zorgtoeslag en het kindgebonden budget.

Lees hier verder voor de details van de regeling.

Training: De rol van verzorgenden en verpleegkundigen binnen het verpleegkundig proces


De Wijkzorg Academie biedt een training van drie dagdelen aan, waarin de specifieke rol van verzorgenden en verpleegkundigen binnen het verpleegkundig proces extra aandacht krijgt. Lees voor meer informatie verder op onze website.

LEES MEER

Nieuws van onze website

 

Ontwikkelingen toekomst Wlz

 

Zowel een verandering in de wachtlijstregistratie als een wetswijziging ligt in het verschiet. Lees er meer over op onze website.

 

VWS onderzoekt hoe jeugdzorg financieel gezond kan worden


Uit meerdere onderzoeken zijn aandachtspunten voor de Jw naar voren gekomen. Wat deze zijn kun je lezen op onze website.

Terug