Hieronder volgt de privacyverklaring van Dinz.

Verantwoordelijke
Dinz, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53738586, is de zogeheten verantwoordelijke voor gegevens van haar relaties in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat Dinz beslist welke gegevens van haar relaties worden verwerkt, met welk doel en op welke manier.
Dinz is er verantwoordelijk voor dat uw gegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke, zorgvuldige en op transparante wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens
Dinz verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 6.1.b. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbaar natuurlijke persoon. Middels de gebruikers-/licentieovereenkomst staat u Dinz toe om gegevens van u op te slaan.
Dinz gebruikt uw naam, adres, telefoonnummer, IBAN en e-mailadres om contact met u te kunnen opnemen aangaande het gebruik van, betaling voor of vragen over Dinz Web. Daarnaast kan Dinz gebruikmaken van uw (persoonlijke) AGB-code, kwalificatiecode, Kiwa-keurmerknummer en BIG-registratie om uw administratie soepel te laten verlopen.
Ook worden IP-adressen van bezoekers van de website van Dinz opgeslagen. Wij houden hiermee het surfgedrag van bezoekers bij om de website te kunnen verbeteren.

Grondslag van de verwerking
Dinz moet het gebruik van uw gegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van artikel 6.1.b slaat Dinz gegevens van relaties op, te weten: 6.1.b de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Beveiliging gegevens
Artikel 24 van de AVG verplicht Dinz om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan. De website van Dinz en de onlineapplicatie zoals Dinz Web is voorzien van een SSL-certificaat waarmee de gegevens versleuteld worden verstuurd.
Wij bewaren uw gegevens digitaal op een onlinedatastation, waarbij de data direct gesynchroniseerd wordt met de beveiligde onlinedataopslagdiensten. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van encrypted dataverzending en twee factor authenticatie bij het inloggen.

Bewaartermijn gegevens
Dinz bewaart uw bedrijfstechnische contactgegevens voor administratieve redenen en marketing doeleinden.

Ontvangers van de gegevens
De gegevens die Dinz van haar relaties opslaat worden alleen gedeeld met medewerkers van Dinz. Zij hebben een geheimhoudingsverklaring getekend aangaande gegevens die Dinz opslaat en verwerkt voor haar klanten. Gegevens met betrekking tot inschrijvingen van de nieuwsbrief worden verwerkt door een partij die gevestigd is buiten de EU. Met hen is een verwerkersovereenkomst conform de AVG afgesloten.
Wij verstrekken verder geen gegevens van relaties aan derden, tenzij dit strafrechtelijk verplicht is.

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht op correctie (artikel 16 van e AVG) en vergetelheid (verwijdering) van uw gegevens te vragen (artikel 17 van de AVG).
Als u wilt weten welke gegevens Dinz van u verwerkt, kunt u een schriftelijk (waaronder digitaal) inzageverzoek doen. Dinz behandelt uw verzoek binnen vier weken.
Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten verwijderen, wijzigen of aan te vullen.

U kunt schriftelijke verzoeken sturen aan:

Dinz B.V.
Lawickse Allee 11
6701 AN Wageningen
fg@dinz.nl

Indien u ontevreden bent over de behandeling van uw gegevens kunt u ons daarvan schriftelijk op de hoogte brengen. Wanneer er onderling geen oplossing gevonden wordt kan u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u het niet eens bent met onze werkwijze en/of privacyverklaring kan u de overeenkomst met ons opzeggen. Na het opzeggen zullen wij de afgesproken werkzaamheden staken. Wij houden hierbij onze opzegtermijn van één volledige kalendermaand aan.

Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming
De Functionaris voor de Gegevensbescherming is Martin Bomhof. Hij is te bereiken via fg@dinz.nl.